John Lennon, Eric Clapton, Keith Richards, Mitch Mitchell – The Reason Why